Adatvédelmi tájékoztató

 1. Általános tájékoztatás

1.1 2018. május 25-étől kötelezően alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protection Regulation, azaz a GDPR, amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is biztosított. A jogszabály lényege, hogy szigorú feltételekhez köti a személyes adatok kezelését, illetve be nem tartása esetén súlyos szankciókkal sújtható a vétkes szervezet, ezért fel kell mérni a szervezetben kezelt adatok jellegét, a kezelésüket és ennek jogszabályi megfelelését, illetve biztonságát. A GDPR hatálya irodánkra is kiterjed, ezért a jelen szabályzatot bocsátjuk ki a harmadik személyek személyes adatai kezelésének szabályairól

1.2. Az adatkezelő megnevezése, adatai (a továbbiakban Iroda vagy Társaság):

Comdata Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-382015

Adószám: 29172908-2-41

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony. ép. 1. em.

honlap: https://www.konecta.hu/

1.3. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk az irodánkhoz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.

1.4. Irodánk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Irodánk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Irodánk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (ezt megelőzően és a továbbiakban: GDPR)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (ezt megelőzően és a továbbiakban: Info tv.)

 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számviteli tv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1.5. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.6.Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

1.7.Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2. A tájékoztató célja:

 • A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy adatkezelőként átláthatóvá tegyük a velünk történő kapcsolatba lépés során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adatai kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elveknek és szabályoknak a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől független érvényesülését. Irodánk alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

3. Az érintett jogai

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

 • Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését, továbbá az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségeket illetően. Irodánk e kötelezettségének a jelen tájékoztató honlapon történő közzététele útján tesz eleget.

3.2. Hozzáférési jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, illetve az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3. Helyesbítéshez való jog

 • Ha az érintett adatai változnak, vagy hibásan rögzítettük őket, az érintett jogosult arra, hogy kérésére irodánk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3.4. Törléshez való jog

 • Jogszabályban (GDPR 17. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy az irodánk által kezelt adatait töröljük.

3.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

 • Jogszabályban (GDPR 18. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti az irodánk által személyes adatain végzett adatkezelés korlátozását.

3.6. Tiltakozáshoz való jog

 • Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ebben az esetben irodánk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.7. Adathordozhatósághoz való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy irodánk a hozzájáruláson, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy az általa megjelölt más adatkezelő részére átadja.

3.8. Panasztételi jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. A jogérvényesítés lehetőségéről további részleteket a jelen tájékoztató 7. pontja tartalmaz.

4. Az adatkezelés típusai

4.1. Ajánlatot kérő személyek adatai (kapcsolatfelvételi form)

 • Az ajánlatkérési célból irodánkat a honlapon található kapcsolatfelvételi FORM kitöltésével megkereső személyek adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

üzleti ajánlat adása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozása

Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy a kapcsolatfelvételtől számított 3 hónap

Irodánk munkavállalói 

e-mail cím

telefonszám 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

előadott ügy

cégnév

 

4.2. Ügyfelek, illetve partneri kapcsolattartók adatai

A nem természetes személy ügyfelekkel, illetve üzleti partnereinkkel való kapcsolattartás, illetve a szerződések megkötése és teljesítésének elősegítése céljából, amennyiben az ajánlatkérésből nem jött létre szerződés, azonban a partner irodánk üzleti adatbázisába későbbi kapcsolatfelvétel érdekében felvételét kérte, a partneri kapcsolattartók személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Ügyféllel, üzleti partnerrel való kapcsolattartás megkönnyítése, a szerződések megkötése és teljesítése, valamint a szerződésből fakadó igény- és jogérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: jogos érdek

kapcsolati minőség megszűnésétől számított 30. nap

Irodánk munkavállalói

e-mail cím

telefonszám

munkakör

4.3. Marketing hírlevél

Irodánk marketing célú megkeresést is tartalmazó hírleveleket küld. Hírlevél küldése kizárólag a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére történik. A hírlevélre feliratkozni irodánk honlapján a kapcsolatfelvételi form alatt található négyzet kipipálásával, a rendezvény meghívóban szereplő négyzet kipipálásával, illetve az irodánkkal történő szerződéskötés során lehetséges.

A marketing hírlevelekkel kapcsolatban irodánk az érintett adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Irodánk szolgáltatásainak reklámozása, az ügyfeleinkkel, partnereinkkel történő kapcsolat fenntartása és bővítése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Irodánk munkavállalói 

e-mail cím

A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak az adatvedelem@konectagroup.com e-mail címre küldött üzenetben, az irodánk székhelyére küldött levélben, vagy a minden egyes hírlevél alján szereplő „leiratkozom” linkre kattintással is.

 

4.4.      Rendezvényre jelentkező személyek adatai (Google form)

Rendezvényre jelentkezés céljából a meghívóban található Google Form kitöltésével regisztráló személyek adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt adat

          Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Ügyféllel, üzleti partnerrel való kapcsolattartás megkönnyítése a rendezvény szervezése és lebonyolítása, valamint a rendezvény utólagos felmérése céljából. 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

A rendezvénytől számított 30 nap.

Irodánk munkavállalói 

céges e-mail cím

cégnév

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

pozíció

 

 

 

4.5. Cookie-k (Sütik)

Irodánk honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor kifejezett előzetes hozzájárulást kérünk.

A részletes Cookie tájékoztató az alábbi linken található: https://www.konecta.hu/cookies

5. Adattovábbítás, címzettek

5.1. Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerül sor, kivéve:

 

5.1.1. honlapot kezelő informatikus 

Manilot media s.r.o.

Hradecká 1151/9

Hradec Kralove

500 03

Adószám: 037 13 113 

Kontaktszemély: Martin Mercl

info@manilot.com

 

5.1.2. adatok tárhelye a Google Drive

5.1.3. marketing hírlevél szoftverét kezelő cég

Mailchimp 

3rd Floor, 71-91 Aldwych 

London 

WC2B 4HN

United Kingdom 

Data Protection Officer: dpo@mailchimp.com

 

5.2. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán.

5.3. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

6. Adatok biztonsága

A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében irodánk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

7. Jogérvényesítés

7.1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.

7.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

7.3. Az érintett bírósághoz fordulhat:

 • a felvilágosítás megtagadása

 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása

 • jogainak megsértése esetén, továbbá

 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha irodánk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

7.4. A per elbírálása irodánk, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8. Incidenskezelés

8.1. Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

8.2. Amint irodánk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.

8.3. Kérjük, hogy az irodánk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak irodánkhoz.

 

 

předchozí
Not loaded
následující

Kapcsolatfelvétel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce consectetuer risus a nunc. Aliquam erat volutpat. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui..

A weboldal üzemeltetője a(z) Comdata Hungary. vállalat, amely a személyes adatok kezelőjeként cookie-kat (sütiket) használ ezen a weboldalon a felhasználói élmény javítása, a forgalom elemzése és a hirdetések pontosabb célzása érdekében. További információt itt talál:

sütik testreszabása az összes elutasítása az összes elfogadása
x

Cookies és Konecta

Ez a weboldal sütiket és más hálózati azonosítókat használ, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Mi és partnereink hozzáférünk ezekhez az adatokhoz az Ön eszközén, illetve tároljuk azokat. Ezek az adatok segítenek nekünk szolgáltatásaink kialakításában és javításában, valamint új szolgáltatások kifejlesztésében az Ön számára. Előfordulhat az is, hogy az Ön preferenciái alapján tartalmat ajánlunk és hirdetéseket jelenítünk meg. Az Ön hozzájárulása szükséges az így kapott adatok feldolgozásának bizonyos céljaihoz,

További információk a sütikről

Elengedhetetlenül
fontos sütik

mindig aktív

Ezek a sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ön használni tudja az oldalt. Ezt a kategóriát nem lehet letiltani.

Analitikai sütik

Ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogyan használja a weboldalunkat, például arról, hogy mely oldalakat látogatja a leggyakrabban. A sütik által gyűjtött összes információt a weboldalunk működésének javítására használjuk fel.

Marketing sütik

Ezek a sütik a böngészés során információkat gyűjtenek. Emlékeznek arra, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat, és megosztják ezt az információt más hirdetési szolgáltatásokkal.

a sütibeállítások mentése
x